ទាក់ទងមកពួកយើង
5 Blessings
រយៈពេលធានារ៉ាប់រង ៥ឆ្នាំ:អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលមានជីវិតចំនួន៥%ប្រចាំឆ្នាំ
ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត:ផ្តល់ការការពាររហូតដល់២១៦%
អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់.រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក.ការលើកលែងពន្ធ. ជាទ្រព្យសម្បត្តិ.ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
ធានាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់
ទទួលបានទឹកប្រាក់វិលត្រលប់វិញមានចំនួនច្រើនជាងចំនួន
បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលបានបង់រួចនៅចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំទី៣
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើនឹង 9,85% ក្នុងករណីនៃការបញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅចុងឆ្នាំទី៣
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើនឹង1/4 នៃទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
រយៈពេលធានារ៉ាប់រងខ្លី ( 5ឆ្នាំ )
ពរទាំង៥នៃជីវិត - 5ឆ្នាំ
ពរទាំង៥នៃជីវិត៖ 5ឆ្នាំ vs ផលិតផលផ្សេងៗ៖ 6 -18 ឆ្នាំ
ដុល្លារអាមេរិកមានប្រជាប្រិយភាព
សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហ៖ មិនមានការរឹតត្បិតលើអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសឡើយ
ជាទ្រព្យសម្បត្តិ
ធានាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលមានជីវិតចំនួន៥%
ពរទាំង៥នៃជីវិត៖ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលមានជីវិត5%ប្រចាំឆ្នាំ vs
ផលិតផលផ្សេងៗ៖ ជាទូទៅចន្លោះពី 0,6% ទៅ 2,8%

សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់
អាចធ្វើការបញ្ចប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដើម្បីទទួលយកតម្លៃបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនៅពេលណាក៏បាន
សេចក្តីលម្អិតអំពីផលិតផល
ចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផល “ជីវិតរុងរឿង”
ពរទាំង៥នៃជីវិត
រយៈពេលធានារ៉ាប់រង ៥ឆ្នាំ
អាយុធានារ៉ាប់រង 18 ដល់ 65ឆ្នាំ
ទឹកប្រាក់ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងអប្បបរមា ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលធានារ៉ាប់រង ១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលមានជីវិត 5%នៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងនៅកាលបរិច្ឆេទគម្រប់ខួបនៃឆ្នាំបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនីមួយៗ
អត្ថប្រយោជន៍នៅថ្ងៃផុតកំណត់ 100%នៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
អត្ថប្រយោជន៍មរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអ •ឆ្នាំទី 1 = 108% •ឆ្នាំទី 2 = 107.5% •ឆ្នាំទី 3 = 107% •ឆ្នាំទី 4 = 106.5% •ឆ្នាំទី 5 = 105.5%
អត្ថប្រយោជន៍មរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអ ចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារគ្រ •ឆ្នាំទី 1 = 216% •ឆ្នាំទី 2 = 215% •ឆ្នាំទី 3 = 214% •ឆ្នាំទី 4 = 213% •ឆ្នាំទី 5 = 211%
ទាក់ទងមកពួកយើង
(ប្រសិនបើលោកអ្នកជាម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៍ សូមបំពេញលេខលិខិតឆ្លងដែន / លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។ សូមអរគុណ!​)