ទាក់ទងមកពួកយើង
ព័ត៌មានផ្លូវការ
20220725 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
ទិវាធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២
20220715 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
គម្រោងអគារ Picasso City Garden ប្រកាសបញ្ចប់ជាស្ថាពរនិងដាក់ដំណើរការគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ទីតានស្តនក្រោម
20220622 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទីតាន ស្តូន បានឧបត្ថម្ភសម្ភារៈកីឡាដល់សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ!
20220528 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
កម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៍​ នៅសាលាដូង។
20220419 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
Picasso City Garden wins three awards at the Cambodia Real Estate Awards and receives professional r
20211217 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
ខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយក្នុងគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក
20211126 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឆ្នើមក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រុមហ៊ុន ទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៍
20201125 | ព័ត៌មានផ្លូវការ 》
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ទីតាន ស្តូន យកចិត្តទុកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ តាមរយៈសកម្មភាពបរិច្ចា