ទាក់ទងមកពួកយើង
រៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលសមស្រប
បំផុតសម្រាប់អ្នក
ពរទាំង៥នៃជីវិត ( ផែនការសន្សំរយៈពេល៥ឆ្នាំ)
រយៈពេលធានារ៉ាប់រង ៥ឆ្នាំ:
អត្ថប្រយោជន៍នៅពេលមានជីវិតចំនួន៥%ប្រចាំឆ្នាំ
ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត:
ផ្តល់ការការពាររហូតដល់២១៦%
អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់.រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក.ការលើកលែងពន្ធ. ជាទ្រព្យសម្បត្តិ.ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ
ជីវិតរុងរឿង (ធានារ៉ាប់រងទាយជ្ជទាន)
ផលិតផល “ជីវិតរុងរឿង” (ធានារ៉ាប់រងទាយជ្ជទាន) គឺជាធានារ៉ាប់ រងបែបសន្សំ និងការពារ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករធា នារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈលិខិតលេ ខ ៤៨១៩ សហវ-នធក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។
មង្គលគ្រួសារ
ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានកាលកំណត់ ដែលមានឈ្មោះថា “មង្គលគ្រួសារ” គឺជាការការពារអាយុជីវិតដើម្បីធានាបាននូវស្ថិរ ភាពហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីនិយ័តករធានា រ៉ាប់រងកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈលិខិតលេខ ៤៨១៩ សហវ-នធក ចុះថ្ងៃទី២១ ខ
រង់ចាំមើលថាតើក្រុមហ៊ុន ទីតាន ស្តូន ឡាយហ្វ៌អាចជួយអ្វីបាន?